Rachunek realny

Otwórz rachunek już dziś 

wypełnij pola w poniższych sekcjach. 

Kwestionariusz Otwarcia Konta Klienta dla osób fizycznych

Strona 1 z 5 - 0% 

Niniejsze informacje są wymagane zgodnie ze Standardem automatycznej wymiany informacji finansowych w dziedzinie opodatkowania:
„Standard automatycznej wymiany informacji finansowych w dziedzinie opodatkowania” zwany także „Jednolitym standardem raportowania” (Common Reporting Standard (CRS)) opracowany w odpowiedzi na wniosek G20 i zatwierdzony przez Radę OECD 15 lipca 2014 r. w celu poprawy międzynarodowego przestrzegania przepisów podatkowych. W związku z powyższym odsyłamy do niedawno opublikowanego dekretu Ministerstwa Finansów zabezpieczającego wdrożenie CRS na Cyprze. Powyższy dekret został wydany zgodnie z Ustawą o wymiarze i poborze podatków z 1978 roku do 2015 r. zgodnie z przepisami sekcji 6 (16) ustawy.
Ponadto na mocy CRS instytucje finansowe (FI), w tym firmy inwestycyjne z siedzibą w krajach, które wdrażają CRS (np. na Cyprze), mają obowiązek gromadzenia i sprawdzania informacji od swoich klientów, aby określić ich rezydencję podatkową. Te informacje należy przekazać do lokalnego oddziału podatkowego (np. cypryjskiego urzędu skarbowego – Cyprus Inland Revenue Department). Tam na późniejszym etapie nastąpi wymiana informacji z innymi zagranicznymi organami podatkowymi krajów, w których każdy klient posiadający konto ma rezydencję podatkową, o ile są oni rezydentami krajów, które także wdrożyły CRS.

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.
Strona 2 z 5 - 20% 

Niniejsze informacje są wymagane zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) oraz ze Standardem automatycznej wymiany informacji finansowych w dziedzinie opodatkowania:
Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA) jest amerykańską ustawą podatkową skierowaną do instytucji finansowych i innych instytucji pośrednictwa finansowego w celu zapobiegania uchylania się od płacenia podatków przez obywateli amerykańskich i amerykańskich rezydentów podatkowych poprzez korzystanie z zagranicznych inwestycji lub rachunków. Cypr podpisał z USA międzyrządową umowę (IGA) w celu wdrożenia ustawy FATCA na Cyprze. Na mocy tej umowy Spółka działa jako instytucja finansowa składająca sprawozdanie, która zgodnie z FATCA ma obowiązek identyfikacyjny i sprawozdawczy. Spółka zamierza w pełnym zakresie spełniać zobowiązania wynikające z FATCA określone w rozporządzeniu FATCA, umowie międzyrządowej i powiązanych wytycznych z urzędu skarbowego Cyprus Inland Revenue Department (IRD). Te obowiązki obejmują w szczególności identyfikację i dokumentację statusu FATCA naszych klientów. Spółka przekazuje też IRD określone informacje o niektórych klientach. IRD przekaże te informacje amerykańskim służbom podatkowym – US Internal Revenue Service (US IRS).
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, jakie konsekwencje ma wprowadzenia ustawy FATCA w Państwa sytuacji, prosimy skonsultować się z doradcą podatkowym lub zawodowym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, jakie mogą Państwo ponieść w związku z przestrzeganiem przez spółkę ustawy FATCA.

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.
Strona 3 z 5 - 40% 

Informacje o zawodzie:

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.
Strona 4 z 5 - 60% 
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.
Strona 5 z 5 - 80%
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowany kapitał obarczony jest ryzykiem.

Ocena stosowności:

Pełne, aktualne i dokładne informacje muszą zostać dostarczone Spółce w celu właściwej oceny zasadności usług i produktów dostarczanych Klientowi.
2. W ciągu ostatnich 2 lat, jak często dokonał Pan/Pani samodzielnych decyzji transakcyjnych na poniższych produktach finansowych