Słownik pojęć forex

Materiały edukacyjne

Słownik pojęć forex przydaje się zarówno początkującym inwestorom, jak i zaawansowanym traderom. Dowiemy się z niego m.in. czym są spready, kontrakty dax, stop loss, bądź też kontrakty różnicowe. Poznając poniższe pojęcia inwestor będzie mógł swobodnie posługiwać się specjalistycznym językiem traderów. 

NAZWAOPIS
Analiza fundamentalna jest to sposób przewidywania przyszlych kursów w oparciu o dane makroekonomiczne.
Analiza techniczna  jest to sposób przewidywania przyszłych kursów w oparciu o historyczne ceny danego instrumentu.
Aprecjacja  jest to wzrost waluty bazowej względem waluty kwotowanej.
Ask  jest to cena kupna danego instrumentu oraz cena zamknięcia pozycji krótkiej.
Automatyczny handel  jest to metoda wspierajaca handel na rynkach, polegająca na wprowadzeniu odpowiedniego algorytmu umożliwiającego automatyczne zawieranie transakcji.
Balance  jest to wartość rachunku klienta przed zawarciem transakcji.
Bazowa waluta  jest to pierwsza waluta w parze walutowej. Pobierany jest w niej depozyt zabezpieczający (margin) oraz obliczana jest wartość nominalna transakcji.
BREAK EVEN POINT  jest to poziom, po przekroczeniu którego pozycja zaczyna zarabiać, czyli został odrobiony koszt transakcyjny.
Bessa  jest to określenie długotrwałego spadku kursu.
Bid jest to cena sprzedaży danego instrumentu oraz cena zamknięcia pozycji długiej. Wykresy zawsze rysują się po cenie BID
Buy limit jest to zlecenie oczekujące, dzięki któremu jest możliwość kupna danego instrumentu po cenie niższej niż bieżąca.
Buy Stop jest to zlecenie oczekujące, dzięki któremu jest możliwość kupna danego instrumentu po cenie wyższej niż bieżąca.
CFD  (ang. Contract for difference)  jest to umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji. CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom wykorzystanie ruchów cen instrumentów bazowych bez konieczności ich posiadania.
Day trading  jest to strategia inwestowania, która polega na otwieraniu i zamykaniu transakcji podczas tej samej sesji (w ciągu doby)
Deflacja  jest to długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospopdarce, który przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji za tą samą ilość pieniędzy można kupić większą ilość towarów i usług.
Deprecjacja  jest to spadek waluty bazowej względem waluty kwotowanej.
Depozyt (margin) jest to kwota potrzebna do zawarcia transakcji. Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej stanowi ona część wartości nominalnej transakcji (np. 1 % w przypadku par walutowych).
Długa pozycja  jest to transakcja kupna.
Dywersyfikacja  jest to strategia polegająca na inwestowaniu w różne instrumenty, dzięki czemu ograniczane jest ryzyko.
Dywidenda  jest to udział w zysku netto spółki kapitałowej. Dywidenda również jest wypłacana w przypadku Equity CFD.
Dźwignia finansowa  jest to narzędzie, dzięki któremu inwestor może obracać kapitałem znacznie większym, niż aktualnie przez niego posiadany. Wartość dźwigni (np. 1:100) określa nam, ile razy więcej pieniędzy mamy do dyspozycji w stosunku do tego, co sami wpłaciliśmy.
Emitent  podmiot prawa prywatnego lub publicznego emitujący lub zamierzający emitować instrumenty finansowe.
Equity  jest to aktualne saldo klienta uwzględniające otwarte pozycje.
Equity CFD są to pochodne instrumenty finansowe, których instrumentami bazowymi są akcje spółek największych polskich oraz zagranicznych giełd. Dzięki Equity CFD mamy możliwość inwestowania w te podmioty bez konieczności otwierania rachunków w krajach, których te giełdy są kwotowane.
Fixing  jest to faza notowań podczas sesji giełdowej, na której ustalany jest jednolity kurs podczas otwarcia i zamknięcia notowań.
Forex  (foreign exchange) jest to globalny, międzynarodowy rynek wymiany walut, zbudowany w oparciu o połączone siecią informatyczną banki i inne instytucje finansowe. Dostępny jest również dla klientów indywidualnych.
GTC Good till Cancelled (zlecenie ważne do odwołania) to zamówienie zlecone dealerowi w celu sprzedaży czy zakupu po ustalonej cenie, ważne aż do momentu zrealizowania lub odwołania zamówienia.
Hedging  jest to strategia polegająca na otwarciu zlecenia przeciwstawnego w celu zabezpieczenia się przed zmianą ceny instrumentu bazowego (np. akcja, para walutowa).
Hiperinflacja  nagły, szybki wzrost cen (powyżej 100%), który powoduje spadek wartości pieniądza.
Hossa  jest to określenie długotrwałego wzrostu kursu.
IMF  ( International Monetary Fund) międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie.
Inflacja  jest to długotrwały wzrost przeciętnego poziomu cen w gospopdarce, który przekłada się na spadek siły nabywczej pieniądza. W warunkach silnej inflacji za tą samą ilość pieniędzy można kupić mniejszą ilość towarów i usług.
Indeks giełdowy  wskaźnik, za pomocą którego obrazuje się sytuację na poszczególnych giełdach. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji i tym samym ułatwienie inwestorom trafniejszego prognozowania zmian kursów
Instrument finansowy  kontrakt, w wyniku którego u jednej z jego stron powstają aktywa finansowe, a u drugiej zobowiązania.
Kabel  jest to potoczne określenie pary walutowej GBP/USD.
Kiwi  jest to potoczne określenie pary walutowej NZD/USD.
Konsolidacja  jest to sytuacja, w której brak jest wyraźnego trendu (wzrost/spadek).
Korekta  jest to odreagowanie poprzedniego ruchu cenowego, który stanowił aktualną tendencję na rynku (wzrostową/spadkową)
Krótka pozycja  jest to zlecenie sprzedaży, gdzie klient może zarobić na spadku ceny instrumentu bazowego.
Kurs  jest to wycena danego waloru, będąca wypadkową popytu i podaży.
Kwotowanie  jest to zobrazowanie waloru uwzględniające dwie ceny, cenę BID (sprzedaży) i cenę ASK (kupna). 
Kwotowana waluta jest to druga waluta w parze walutowej. Obliczamy w niej wartość pipsa.
LIBOR (London Inter Bank Offer Rate)Londyńska międzybankowa stopa procentowa.
Lot  jest to podstawowa jednostka określająca wielkość transakcji na CFD.
Majors  są to najbardziej płynne pary walutowe na rynku forex.
Margin (depozyt zabezpieczający) jest to kwota blokowana na koncie klienta, wymagana na zabezpieczenie otwartych pozycji.
Margin Level  jest to wskaźnik wyrażony w procentach, stanowiący iloraz Equity w stosunku do Margin. Przy poziomie 30% transakcje zostają automatycznie zamykane.
MetaTrader  jest to jedna z najpopularniejszych platform transakcyjnych.
Offer  cena BID.
Opór  jest to poziom zatrzymania wzrostów.
Over The Counter (OTC) rynek pozagiełdowy, w którym obrót odbywa się między dwiema stronami bez pośrednictwa giełdy.
Pips  jest to najmniejsza możliwa wartość zmiany kursu.
Punkty swapowe  jest to różnica między kursem terminowym a kursem spot.
Rolowanie  jest to zmiana wygasającego kontraktu na kolejny, którego termin wykonalności jest późniejszy.
Scalping, skalpowanie  jest to strategia polegająca na częstym i krótkotrwającym utrzymywaniu pozycji, trwającym nawet kilka sekund.
Sell Limitjest to zlecenie oczekujące, dzięki któremu jest możliwość sprzedaży danego instrumentu po cenie niższej niż bieżąca
Sell Stop jest to zlecenie oczekujące, dzięki któremu jest możliwość sprzedaży danego instrumentu po cenie wyższej niż bieżąca
STPJest to model, gdzie zlecenia nie przechodzą przez Dealing Desk danego brokera tylko są przez niego wysyłane na rynek. Broker nie jest więc drugą stroną transakcji a jedynie pośrednikiem. Oznacza to, że gdy ty tracisz broker nadal zarabia tylko na kosztach transakcyjnych. Wynagrodzeniem brokera jest spread oraz ewentualne prowizje, przeważnie % od wartości transakcji. Zaletą tego modelu jest również brak konfliktu interesów oraz możliwość korzystania z kwotowań międzybankowych. Zdecydowaną przewagę nad Market Maker stanowi NDD, czyli automatyczne wysłanie twojego zlecenia na rynek, bez ingerencji brokera w postaci weryfikatora. Oznacza to, że nie otrzymasz rekwotowań a więc zwiększa się twoje poczucie kontroli nad transakcją.
Spread  różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży, stanowiąca koszt transakcyjny.
Stop Loss jest to zlecenie zabezpieczające przed nadmierną stratą.
Take Profit  jest to zlecenie zamknięcia transakcji w zysku.
Tick sekundowa zmiana kursu w jednym z kierunków.
Trailing Stop  jest to kroczące za ceną zlecenie zabezpieczające przed stratą lub utratą wypracowanego zysku, na danej transakcji.