Edukacja

Inwestowanie na forex to przedsięwzięcie wymagające czasu, zaangażowania i odpowiedniego przygotowania, dlatego Patron FX szczególnie dba o dokładne wprowadzenie swoich klientów do świata inwestycji. By zapewnić naszym inwestorom dostęp do rzetelnej wiedzy prowadziliśmy dział edukacyjny, blogowy i bussines news. W każdym z nich dzielimy się naszą wiedzą z zakresu zasad inwestowania i sytuacji na rynku walutowym.

Opublikowane materiały mają za zadanie przygotować naszych klientów do podejmowania samodzielnych i świadomych decyzji na forex trading, co może dać im szansę na skuteczne inwestowanie i zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.  

Pojęcia podstawowe ze słownika

Pojęcie Znaczenie
Balance  jest to wartość rachunku klienta przed zawarciem transakcji.
CFD  (ang. Contract for difference)  jest to umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji. CFD są pochodnymi instrumentami finansowymi, które umożliwiają inwestorom wykorzystanie ruchów cen instrumentów bazowych bez konieczności ich posiadania.
Depozyt (margin) jest to kwota potrzebna do zawarcia transakcji. Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej stanowi ona część wartości nominalnej transakcji (np. 1 % w przypadku par walutowych).
Długa pozycja  jest to transakcja kupna.
Dźwignia finansowa  jest to narzędzie, dzięki któremu inwestor może obracać kapitałem znacznie większym, niż aktualnie przez niego posiadany. Wartość dźwigni (np. 1:100) określa nam, ile razy więcej pieniędzy mamy do dyspozycji w stosunku do tego, co sami wpłaciliśmy.
Equity  jest to aktualne saldo klienta uwzględniające otwarte pozycje.
Forex  (foreign exchange) jest to globalny, międzynarodowy rynek wymiany walut, zbudowany w oparciu o połączone siecią informatyczną banki i inne instytucje finansowe. Dostępny jest również dla klientów indywidualnych.
Indeks giełdowy  wskaźnik, za pomocą którego obrazuje się sytuację na poszczególnych giełdach. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na rynku akcji i tym samym ułatwienie inwestorom trafniejszego prognozowania zmian kursów
Kabel  jest to potoczne określenie pary walutowej GBP/USD.
Kiwi  jest to potoczne określenie pary walutowej NZD/USD.
Krótka pozycja  jest to zlecenie sprzedaży, gdzie klient może zarobić na spadku ceny instrumentu bazowego.
Lot  jest to podstawowa jednostka określająca wielkość transakcji na CFD.
Margin (depozyt zabezpieczający) jest to kwota blokowana na koncie klienta, wymagana na zabezpieczenie otwartych pozycji.
Margin Level  jest to wskaźnik wyrażony w procentach, stanowiący iloraz Equity w stosunku do Margin. Przy poziomie 30% transakcje zostają automatycznie zamykane.
Pips  jest to najmniejsza możliwa wartość zmiany kursu.
Spread  różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży, stanowiąca koszt transakcyjny.
Stop Loss jest to zlecenie zabezpieczające przed nadmierną stratą.
Take Profit  jest to zlecenie zamknięcia transakcji w zysku.