RODO Administrator

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Forex TB LTD, znany pod nazwą PatronFX, a w przypadku otwarcia rachunku demonstracyjnego również do jego obsługi (prawnie usprawiedliwiony cel administratora). Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest FOREX TB LTD  z siedzibą 5 Alkaiou Street, Office 301, 2404 Engomi, Nicosia (email: [email protected]).
- Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres email – [email protected];
- Kategorie odbiorców: „podmioty współpracujące” t.j. firmy, których FOREX TB LTD jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz z FOREX TB LTD pod wspólną kontrolą lub pozostają z FOREX TB LTD w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie.
- świadczenie przez FOREX TB LTD usług na rzecz Klienta w szczególności obsługi rachunku demonstracyjnego może wymagać przekazania danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz FOREX TB LTD w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych FOREX TB LTD stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.
- dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa;
- osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
- podanie danych jest dobrowolne, dobrowolne, niepodanie danych spowoduje brak możliwości uczestnictwa akcji promocyjnej lub otwarcia rachunku demonstracyjnego.