Transakcje i kontrakty CFD

Kontrakty różnicowe („CFD”) są produktami lewarowanymi i posiadają wysoki poziom ryzyka transakcyjnego ich ceny mogą szybko ulec zmianie w momencie np. odwrócenia trendu rynkowego. Straty mogą przekroczyć wartość depozytów i Klient może być zobowiązany do uzupełnienia depozytu do odpowiedniego poziomu.

Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich klientów w związku z tym klient musi być pewien, że rozumie ryzyko. Obrót instrumentami finansowymi zawsze wiąże się z ryzykiem. Co do zasady, nie należy zatem uczestniczyć w obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli nie rozumie się produktów i związanych z nimi zagrożeń.

Kontrakty CFD – Ten instrument finansowy umożliwia Klientowi obrót kapitałem w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości określonego instrumentu bazowego, dla par walutowych, indeksów, surowców i kontraktów terminowych. Jeśli transakcje Klienta okażą się prawdziwe, będzie on osiągać zyski z różnicy wartości (pomniejszonej o koszty), ale będzie musiał zapłacić różnicę w wartości (plus koszty), jeżeli jego przypuszczenia okażą się błędne.

Kontrakty CFD dostępne są z mechanizmem dźwigni finansowej, dzięki czemu Klient może zająć pozycję większą niż na podstawie własnych funduszy. Dlatego stosunkowo niewielki ruch Instrument Bazowego na Rynku może mieć bardzo duży wpływ na kapitał Klienta. Jeżeli ruch na rynku jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę całości depozytów klienta, ale także mogą narazić na duże dodatkowe straty. Transakcje CFD wiążą się więc z wysokim poziomem ryzyka.

Klient musi dokładnie rozważyć, istniejące wysokie ryzyko strat jak i zysków. Cena kontraktów CFD pochodzi od ceny instrumentu bazowego, do którego się odnosi. Notowania mogą być bardzo zmienne. Ceny kontraktów CFD i aktywów bazowych mogą szybko i w szerokim zakresie się wahać i mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany warunków, z których żaden nie może być kontrolowanych przez Klienta lub Spółkę. W pewnych warunkach rynkowych może być niemożliwe wykonanie zadeklarowanych transakcji po cenach nie prowadzących do strat. Na ceny kontraktów i instrumentów bazowych mają wpływ, między innymi, zmiany podaży i popytu, programy rządowe, rolnicze, handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz panujące psychologiczne cechy właściwe dla miejsca rynku.